Ny i föreningen

Fastighetsförvaltningen


Blåklinten 10 anlitar Botema Fastighets AB för den ekonomiska/administrativa förvaltningen av fastigheten. Vid frågor angående månadsavgifter/ekonomi, kontakta styrelsen.

Trappstädning sköts av extern städfirma. Medlemmarna utför också en fastighetsrond, där varje medlem ansvarar för en månad. De uppgifter som ingår i ronden är bland annat att byta ut eventuellt trasiga glödlampor i trappuppgång och källare, titta till allmänna utrymmen, vattna på gården (på sommaren) eller skotta snö på gården (på vintern).

Medlemmen som är ansvarig för sin månad får ett kuvert med instruktioner och nycklar då det är hans/hennes tur att ansvara för ronden. Efter avslutad månad ska kuvertet vidare till nästa medlem som ansvarar för månaden efter.Den tekniska förvaltningen/underhållet av fastigheten ansvarar vi själva för. Årsstämman tog för ett antal år sedan beslutet att vi kunde sköta om fastigheten bättre och till signifikant lägre kostnader än externa entreprenörer, vilket genom åren också bevisats.

Dessutom genomför vi varje år en gemensam höst respektive vårstädning med efterföljande fika. 


Tänker du renovera? Läs detta först!


Bostadsrättsföreningen ansvarar och underhåller de så kallade stamrören i fastigheten. De röranslutningar som går från stammarna in i lägenheterna ansvarar däremot respektive bostadsrättsinnehavare för.

Stammarna samt övriga rör i Fastigheten Blåklinten 10 byttes 1979 i samband med en stor renovering. Köksstammarna byttes 2017. 


Rekommendationer för renoveringar


Styrelsen vill påminna om att alla större renoveringar av lägenheterna måste godkännas i förväg av styrelsen. Dessutom rekommenderar vi också att alla rörarbeten, inklusive de enklaste kranbyten, föranmäls till styrelsen så att styrelsen har full kännedom om att reparationer genomförs i fastigheten.

Gör inget rörmokerijobb själv i lägenheten!


Storsäckar


Vid renovering eller liknande måste lägenhetsinnehavaren anmäla till styrelsen om storsäckar (typ Big Bag) kommer att ställas utanför porten. Man måste också inhämta tillstånd via https://www.byggsäck.se/tillstand 

Säckarna ska i möjligaste mån ställas så att de inte är i vägen för salongernas skyltfönster. Naturligtvis får de inte placeras framför dörrarna. Bästa platsen är mellan ytterdörren och soprumsdörren. Om det står cyklar där så får man förstås flytta dem åt sidan.

Det är vidare lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att säckarna forslas bort så snart de är fulla.

Halvfulla säckar får stå max 3 veckor utanför porten och ska därefter forslas bort.

Alla uppmanas dessutom hålla koll på om någon obehörig lägger skräp i våra utställda säckar samt om någon ny säck, som inte beställts av oss, placeras utanför vår fastighet.


Skydda hissen


Vid renoveringar ska hissen vid behov skyddas. Det gäller både golv och väggar. Även trapphuset på bottenplan ska skyddas. Hissen får inte överbelastas, se till att hålla vikten väl inom angivna ramar.


Bredband/Fibernät


Fram till fastigheten finns ett fibernätverk draget, koppartråd av kategori 6 finns sedan till alla lägenheter. Brf äger själva nätverket men har ett avtal med Telenor/Ownit för driften. Brf bekostar bredbandsuppkopplingen för lägenhetsinnehavarna, dvs bredbandskostnaden ingår i den ordinarie månadsavgiften. Kapaciteten i nätet är 1000/1000 Mbps.

Vill man så kan man också använda uppkopplingen för TV och IP-telefoni. Aktuella erbjudande finns på www.ownit.se men observera att endast bredbandet bekostas av föreningen, TV och IP-telefoni beställs och betalas av lägenhetsinnehavaren separat. Ni bör också observera att man inte behöver anlita just Ownit för TV eller IP-telefoni utan kan använda valfri leverantör.

Ett avtal för TV mm med Tele2 finns också i fastigheten och kan givetvis utnyttjas om så önskas.


Hantering vid försäljning av lägenhet


Vid lägenhetsförsäljning tar Brf ut en överlåtelseavgift på 1,000 kr. Avgiften betalas av köparen. Se stadgarna.

Köpehandlingar samt överlåtelseavtal inklusive ansökan om utträde och inträde av ny medlem skall överlämnas till styrelsen. Observera att ett godkännande endast sker i samband med ordinarie styrelsemöte, som hålls cirka en gång i månaden.

Var vänlig skicka din nya adress och telefonnummer till styrelsen.

Brf tar också ut en avgift på 400 kr för hantering av Pantbrev.


Sophantering


I fastigheten finns ett mindre sopsorteringsrum vid entrén. Där kan man kasta tidningar, glas mm (se anslag för detaljer). Det är däremot inte tillåtet att kasta målarburkar, elektronik, kemikalier, möbler etc.

Observera att föreningen inte har någon hämtning av grovsopor utan varje lägenhetsinnehavare är därför ansvarig att forsla bort detta på egen hand.


Regler för trapphuset


Barnvagnar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphuset

Både Läns- och Kammarrätten har nyligen dömt till brandförsvarets fördel i en tvist mellan brandförsvaret och en bostadsrättsförening på Gärdet angående barnvagnar i trapphuset. Enligt rätten får man inte förvara några lösa eller brännbara föremål i trapphuset. Detta förbud omfattar alltså inte bara barnvagnar utan alla lösa saker som kan vara i vägen vid en utrymning samt alla brännbara föremål, t ex pappersinsamling, leksaker, dörrmattor, skor mm.

Med tanke på att domen nyligen har trätt i kraft finns det ännu inga straffprejudikat men enligt brandförsvaret torde ett rimligt straff vara böter på mellan 10,000-100,000 kronor, per kvartal, tills dess att problemet är åtgärdat. Skulle fastigheten drabbas av böter anser styrelsen att respektive lägenhetsinnehavare som orsakat böterna skall vara betalningsansvarig. Skulle något tillbud dessutom inträffa faller det under Brottsbalken (Lagen om skydd om olyckor).


Gymmet


Efter beslut på årsstämman i maj 2007, har Brf renoverat ett rum i källaren och inrett ett gym. 2014 har de flesta träningsredskapen bytts ut mot nya. Det finns både cykel och roddmaskin att tillgå.

Gymmet ska bokas och kan användas när som helst av Brf medlemmar. Läs dock på de separata ordningsföreskrifterna som sitter på dörrens insida.

Notera också att dörren måste låsas efter användande, dels pga säkerheten (att t ex inga små barn skadar sig på redskapen) och dels pga stöldrisken.


Tvättstugan


(se egen sida om tvättstugan)


Innergården


Innergården byggdes helt om, med stor framgång, efter det att Brf köpt fastigheten år 2000. Vi har alla ansvaret att den förblir lika trevlig i framtiden som den är idag. Tveka därför inte att vid behov vattna gräsmattan/buskarna/rabatterna – slang och nyckel sitter vid källardörren. Gräsklipparen och andra trädgårdsredskap finns i städförrådet i källaren – nycklar till förrådet har den månadsansvarige samt styrelsemedlemmarna.

Använd gärna uteplatsen, vill man grilla så går det att boka tider via internet.

Cykelutrymmet är tyvärr något underdimensionerat på innergården och är det så att du inte använder din cykel speciellt ofta, bär gärna ner den till cykelförrådet i källaren.


Riktlinjer för andrahandsuthyrning


Se stadgarna!

Tillstånd ges för max ett år i taget och totalt som mest två år. Tillstånd beviljas för en hyresgäst i taget. Om den första hyresgästen flyttar ut upphör tillståndet även om tid återstår på det ursprungliga tillståndet. Skall lägenheten hyras ut till en annan hyresgäst behövs en ny ansökan.

Givet att föreningen är ganska liten och behöver aktiva medlemmar för att sköta fastigheten kommer föreningen att vara mer restriktiv med tillstånd om andrahandsuthyrning om antalet andrahandsuthyrningar överstiger fem lägenheter vid ansökningstillfället.

Om styrelsen inte beviljar andrahandsuthyrning kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till Hyresnämnden. Beslut från Hyresnämnden kan inte överklagas och både bostadsföreningen och bostadsrättsinnehavaren måste följa beslutet.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.

Tillstånd för inneboende behövs inte men föreningsmedlemmen måste ha kontroll över lägenheten och disponera den.